Pravidla soutěže

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „VYHRAJ DOVOLENOU V USA S LIVE MORE!“

1. Základní ustanovení

1.1.Tento dokument upravuje úplná pravidla a podmínky konání spotřebitelské soutěže „ VYHRAJ DOVOLENOU V USA S LIVE MORE!“, platná pro území České republiky (dále jen „pravidla“).

1.2.Tento dokument je jediným závazným dokumentem upravujícím konání spotřebitelské soutěže „VYHRAJ DOVOLENOU V USA S LIVE MORE!“ (dále jen „soutěž“) ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

1.3. Pravidla mohou být měněna pouze formou písemných dodatků.

2. Pořadatel soutěže

2.1. Soutěž pořádá společnost Wise Buys 2012 s.r.o., IČ: 02158329, se sídlem Primátorská 296/38, Praha – Libeň, PSČ 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 216135 (dále jen „pořadatel“).

3. Termín a místo konání soutěže

3.1. Soutěž se bude konat v období ode dne 12.3.2018 00:00:00 hodin do dne 31.12.2018 23:59:59 hodin (dále jen „doba konání soutěže“), na území České republiky, a to na webových stránkách http://www.livemore.cz/ (dále jen „místo konání soutěže“).

4. Účastníci soutěže

4.1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba – spotřebitel starší 16 let s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „účastník“).

4.2. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru nebo ve vztahu obdobném pracovnímu poměru k pořadateli soutěže, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých. Z účasti na soutěže budou dále bez dalšího vyloučeny všechny osoby, které se v souvislosti s účastí v soutěži dopustí podvodného jednání nebo budou jakýmkoli způsobem jednat v rozporu s těmito pravidly (popř. je obcházet), právními předpisy či dobrými mravy; to platí i v případě, že se podvodného jednání dopustí jiná osoba než účastník v úmyslu zvýhodnit účastníka a pomoci mu k získání výhry. Pokud pořadatel zjistí, že se i přes výše uvedené stala výhercem osoba z účasti na soutěži vyloučená (např. v důsledku nepravdivých informací, které pořadateli poskytla), nevznikne takové osobě nárok na výhru v soutěži. Rozhodnutí pořadatele o vyloučení osoby z účasti na soutěži je konečné, bez možnosti odvolání či jiného přezkumu.

5. Podmínky účasti v soutěži

5.1. Soutěže se mohou účastnit účastníci, kteří v období od 19.11.2017 do 31.12.2018 nakoupí na e-shopu pořadatele (www.livemore.cz/shop) knihu “Nechci jen existovat, chci žít” nebo knihu “Nechci jen snít, chci vzpomínat” (dále jen “soutěžní nákup”) a následně svůj nákup zaregistrují na webových stánkách www.livemore.cz/registrace-do-souteze. Účastník se vyplněním formuláře registruje k soutěži (dále jen „registrace“).

5.2. Účastník, který se do soutěže registruje, je povinen úplně, správně a pravdivě vyplnit povinné údaje formuláře, a následně potvrdit souhlas s účastí v soutěži a jejími pravidly. V registračním formuláři účastník soutěže vyplní následující údaje:

5.2.1. Číslo objednávky (povinný údaj),

5.2.2. e-mail (povinný údaj),

5.2.3. celé jméno (nepovinný údaj).

5.3. V průběhu doby konání soutěže jsou v případě nevyplnění tato políčka ve formuláři následně zvýrazněna barvou a účastníkovi je informativním prvkem sdělena informace o nutnosti vyplnění polí pro zařazení do slosování.

5.4. Soutěže se lze zúčastnit pouze prostřednictvím vyplnění registračního formuláře a zadáním kontaktu (emailové adresy) patřící konkrétní osobě.

5.5. Každý účastník se může soutěže po celou dobu jejího konání zúčastnit opakovaně, nicméně jeden nákup lze vždy registrovat pouze jedenkrát.

5.6. Soutěžním nákupem se rozumí odeslání objednávky včetně uhrazení plné částky za objednávku, tedy zboží v plné výši včetně poštovného provozovateli soutěže. Neuhrazené objednávky, částečně uhrazené objednávky, vrácené zboží v zákonné lhůtě a reklamace nejsou považovány za soutěžní nákup a nesplňují tedy podmínky pro účast v soutěži.

6. Výhry

6.1.Do soutěže jsou vloženy následující výhry:

1x zájezd pro 2 osoby do USA v hodnotě 80 000 Kč

– zájezd obsahuje: leteckou dopravu z Prahy do USA a zpět pro 2 osoby, ubytování pro 2 osoby po celou dobu pobytu v USA

– cílová destinace, tedy letiště v USA, termín zájezdu, délka (počet dní) zájezdu budou naplánovány s výhercem soutěže individuálně a to tak, aby náklady na zájezd (tj. hodnota zájezdu) nepřevýšily částku 80 000 Kč. Výherce si může sestavit zájezd v nižší hodnotě, avšak případný finanční rozdíl nebude výherci proplacen.

– zájezd musí být realizován nejpozději do 31.12.2019

– podmínkou účasti na zájezdu je platný cestovní pas po stanovenou dobu. Výherce bere na vědomí, že podmínky u jednotlivých zemí musí splnit, jinak nemůže zájezd nastoupit a náhradní poskytnutí je vyloučeno.

– výherce také zodpovídá za zdravotní stav svůj a osoby, která ho doprovází, a bere na sebe veškerou zodpovědnost spojenou s cestou do zahraničí.

– žádný ze subjektů podílejících se na soutěži nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví či majetku, způsobenou výhercem či jeho doprovodem nebo za jakoukoliv škodu nebo újmu, kterou výherce či jeho doprovod utrpí během zájezdu. Výherce se zavazuje dodržovat veškeré podmínky účasti v zájezdu a pokyny pořadatele. Současně výherce bere na vědomí, že v případě nedodržení pokynů může být ze soutěže nebo čerpání výhry bez dalšího vyloučen.

1x Gopro Hero 5 Black

1x Gopro Hero 5 Session

20x tričko Live More!

200x pohled Live More!

6.2. Výhry není možné jakkoliv postoupit na třetí osobu. Převzít výhru může pouze vylosovaný výherce, případně jím oprávněná osoba (na základě písemné plné moci).

7. Určení výherce a předání výhry

7.1. Na e-mail účastníka, který uvedl při registraci nákupu. Bude odeslán dne 5.2.2019 odkaz na stránku, na které se bude nacházet jednoduchá soutěžní otázka a webový formulář pro odpověď. Správné zodpovězení a odeslání soutěžní otázky prostřednictvím formuláře ve lhůtě 168 hodin je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžní odpověď lze pro každou registraci odeslat pouze 1x.

7.2. Výhercem soutěže se stává ten účastník soutěže, který správně odpoví na vědomostní otázku a odešle jej prostřednictvím webového formuláře dle tohoto pořadí (pořadí přijetí soutěžní odpovědi pořadatelem v rámci soutěžní lhůty 168 hodin):

– každé 25. pořadí od 0. do 5500. pořadí kromě 250., 500., 750., 1000., 1250., 1500., 1750., 2000., 2250., 2500., 2750., 3000., 3250., 3500., 3750., 4000., 4250., 4500., 4750., 5000. pořadí – pohled Live More! v limitované edici

– každé 250. pořadí od 0. do 5750. pořadí kromě 1000., 2500. a 5000. Pořadí – tričko Live More!

– 1000. pořadí – GoPro Hero 5 Session

– 2500. pořadí – GoPro Hero 5 Black

– 5000. pořadí – zájezd pro 2 osoby do USA v hodnotě 80 000 Kč

7.3. Neodpoví-li žádný účastník správně na zadanou soutěžní otázku, nebo pořadatel obdrží méně než 5000 správných soutěžních odpovědí může provozovatel zaslat účastníkům další otázku stejného charakteru, přičemž provozovatel si vyhrazuje právo před zasláním další otázky změnit pravidla soutěže a pořadí pro získání výhry. Pokud provozovatel změní pravidla soutěže, uveřejní je na stránkách www.livemore.cz ještě před zasláním další otázky účastníkům. Výherci budou vybráni dle pravidel stanovených provozovatelem. V tomto kole se soutěží pouze o výhry, u nichž v kole předešlém nebyl výherce znám.

7.4. Vyhodnocení výherců proběhne při živém vysílání dne 15.2.2019 v 19:00 na https://www.youtube.com/c/LiveMoreCZ/live

7.5. Každý výherce obdrží nejpozději do 10 dní od vyhodnocení výherců výherní email, který bude obsahovat informaci o výhře, a to na e-mailovou adresu zadanou v registračním formuláři. Výherce je povinen na tento e-mail reagovat, a to nejpozději do 10 dní od jeho odeslání. Prostřednictvím tohoto e-mailu bude výherci primárně sděleno:

7.5.1. pořadí vč. odpovídající výhry,

7.5.2. způsob předání výhry.

7.6. V případě, že výherce nebude na výherní e-mail reagovat v zadané lhůtě, výhru odmítne, vzdá se jí nebo si ji ve stanovené lhůtě nepřevezme, výhra je automaticky postoupena účastníkovi v následujícím pořadí (pořadí přijetí správné soutěžní odpovědi pořadatelem v rámci soutěžní lhůty 168 hodin).

7.7. Výhry budou distribuovány nejpozději do 30 pracovních dnů po reakci výherce na výherní e-mail a to způsobem, který určí pořadatel.

7.8. Pořadatel je oprávněn zveřejnit zkrácenou formou výherce (v podobě jména a města, ze kterého výherce pochází) na svých informačních kanálech:

– facebook: https://www.facebook.com/LiveMoreCZ

– instagram: https://www.instagram.com/LiveMoreCZ

– youtube: https://www.youtube.com/LiveMoreCZ

– v PR článcích v tištěných i online médiích

8. Zpracovávání osobních údajů

8.1. Účastí v soutěži dává každý účastník pořadateli (správcem je společnost Wise Buys 2012 s.r.o., IČ: 02158329, se sídlem Primátorská 296/38, Praha – Libeň, PSČ 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 216135) souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail, a to za účelem účasti v soutěži i pro marketingové účely včetně zasílání obchodních sdělení pořadatele elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu účastníka. Účastník bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11, 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese pořadatele vyjádřit svůj nesouhlas s dalším zpracováním svých osobních údajů, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. V případě pochybností o dodržování práv pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů, se může účastník obrátit na pořadatele nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8.2. Účastník výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 až § 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bezplatně jeho jméno, příjmení, název obce jeho trvalého bydliště, jakož i podobiznu a hlasový záznam v médiích (včetně internetu), ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách http://www.livemore.cz/ a sociálních sítích, zejména: Facebook: https://www.facebook.com/LiveMoreCZ/, Instagram: https://www.instagram.com/LiveMoreCZ/ a YouTube https://www.youtube.com/LiveMoreCZ, propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti se soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být užity, pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků včetně soutěžního díla, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže. Pořadatel je povinen, v souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona o ochraně osobních údajů, zpracovávat veškeré osobní údaje jen k danému účelu, a to v rozsahu k tomuto účelu nezbytném.

9. Další podmínky

9.1. Výhry budou distribuovány podle těchto pravidel. Pořadatel neodpovídá za nedoručené, poštou/dopravcem poškozené nebo ztracené zásilky s výhrou.

9.2. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

9.3. Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu a odesláním registračního formuláře, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

9.4. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky, po celou dobu konání soutěže, a to bez udání důvodu a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na webových stránkách http://www.livemore.cz/.

9.5. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto pravidel, platí text těchto pravidel.

 

V Praze dne 11.3.2018
Wise Buys 2012 s.r.o.
pořadatel